طریقه بکاپ برای این سرور

بکاپ به صورت روزانه و هفتگی گرفته می شود

پلن 1
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 2
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 3
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 4
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین 4 عدد
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 5
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پلن 6
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • پارک دامین نامحدود
 • ادان دامین 6 عدد
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • استفاده از کنترل پنل cPanel
 • استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner